โดยให้ความสำคัญกับประเด็นทางสังคม 3 เรื่องหลัก ได้แก่

เด็กและเยาวชน

มุ่งเน้นการพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนโดยให้ความสำคัญกับการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เด็กสามารถบริหารจัดการชีวิตตนเอง สร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคมในอนาคต

ผู้สูงอายุ

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครอบคลุมการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ลดภาระครอบครัว และสร้างคุณค่าในตัวเอง ตลอดจนการสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและความเข้มแข็งของชุมชนผู้สูงอายุ

คุณภาพชีวิต

มุ่งเน้นการเสริมพลังชุมชนตามความต้องการของชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและแก้ปัญหาสังคมในระยะยาว บนฐานการใช้พลังร่วมจากชุมชนและภาคี เพื่อบรรลุเป้าหมายสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของประเทศ
ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
ของกลุ่มคนที่เป็นรากฐานของสังคม