คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 1. นิยาม

  “ท่าน”
  หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะผู้ใช้บริการเว็บไซต์ คู่สัญญา พนักงาน บุคลากร ตัวแทน และบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและการดำเนินงานต่าง ๆ ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
  “มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ”
  หมายถึง มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”
  หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต
  “ข้อมูลส่วนบุคคล”
  หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  “ประมวลผล”
  หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืน การปรึกษา การใช้ การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย
  “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล”
  หมายถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”
  หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล
 2. รายละเอียดทั่วไป

  คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เนื่องจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศไทย การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

 3. เกี่ยวกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

  สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ (โปรดคลิกที่นี่) มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประมวลผลและรักษาให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามรายละเอียดที่กำหนดในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

 4. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล
  1. มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

   (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง กรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยทางออนไลน์หรือโดยเอกสาร เพื่อการบริจาค หรือรับบริจาค เพื่อสมัครใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูล รับการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นต้น

   (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู นโยบายการใช้คุกกี้

   (ค) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก: มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ มูลนิธิ สมาคม องค์การสถานสาธารณกุศล สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ นายหน้าจัดหางาน หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญา บุคลากรของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้สมัคร

  2. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมาย หรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้
 5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม
  1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เก็บรวมรวบภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้

   (ก) บุคคลทั่วไป ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้บริจาค ผู้รับบริจาค ผู้รับบริการ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้เข้าร่วมสัมมนา และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรงหรือทางอ้อม

   (ข) คู่สัญญา และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญาหรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งหมายความรวมถึง ผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกัน

   (ค) บุคลากรของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ และบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการ หรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

   (ง) ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือวาจา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาค/สมัครงาน/สมัครฝึกงาน/สมัครทุน/ผู้ขอรับการบริจาคหรือหน่วยรับบริจาค/ผู้ขอรับทุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งยังไม่ได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง

  2. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยตรง หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับมาจากบุคคลภายนอก เช่น

   (ก) ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่าย หมายเลขและสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว

   (ข) ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ

   (ค) ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

   (ง) ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคาร และข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ

   (จ) ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่างๆ ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน รหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการสมัครบริการต่าง ๆ ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไข ปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่าน ข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการ ความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ (ถ้ามี) ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของท่านในระบบของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลการทำแบบสอบถาม ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือทีมงานของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

   (ฉ) ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่น ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบ ข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน

   (ช) ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม และการทำงาน อาทิ ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษา ผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา ความสามารถทางภาษา ข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียน วันที่หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงาน วุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้าง

   (ซ) ข้อมูลอื่น ๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา และข้อมูลแสดงแนวโน้มการบริจาคหรือการรับบริจาค

  3. ในกรณีที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้
 6. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้
   • เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
   • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
   • เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
   • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
   • เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
   • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่าน
   • ความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ระบุข้างต้น หรือตามกรณีที่ระบุในตารางล่างนี้ ทั้งนี้ หากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่าน และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน
   วัตถุประสงค์ที่กำหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

   (ก) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

   เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย หลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต

   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล

   (ข) เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการกุศลสาธารณะ เช่นเพื่อการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม หรือเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุขและสิ่งแวดล้อมต่างๆ, เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานและชุมชนที่มีการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข และสิ่งแวดล้อมต่างๆ, เพื่อการดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น เพื่อสาธารณประโยชน์ และเพื่อสนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา (”วัตถุประสงค์ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ”)

   • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ การคัดเลือกผู้รับบริจาค หรือหน่วยรับบริจาค เพื่อรับการบริจาคจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ และเพื่อการบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์
   • เพื่อบริหารจัดการการรับบริจาคและการบริจาค
   • เพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดกิจกรรม ให้ความรู้ส่งเสริมพัฒนาสังคม ชุมชน สิ่งแวดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
   • เพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรม หรือการดำเนินงานต่างๆ ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
   • เพื่อเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นประโยชน์และสอดคล้องหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ

   • การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น
   • การปฏิบัติหน้าที่ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล
   • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
   • การปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
   • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

   มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว เว้นแต่ในกรณีที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน

   (ค) เพื่อการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและการพัฒนาการดำเนินงานของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอ ข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะของท่าน และเพื่อทำให้แน่ใจว่ามูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสามารถดำเนินงานและให้บริการดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   • เพื่อติดต่อท่าน ผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ หรือเพื่อการสอบถาม หรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีของท่าน หรือสำรวจความคิดเห็น หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
   • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของท่านกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
   • เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้แก่ท่านมากยิ่งขึ้น
   • เพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อาทิ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา วิจัย จัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิ หรืองานด้านสาธารณกุศล การพัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ที่เหมาะสมตรงกับความสนใจของท่าน
   • เพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาเกี่ยวกับการให้บริการของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็น

   • เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือ
   • เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

   มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งข้อความการสื่อสารให้แก่ท่านก็ต่อเมื่อท่านได้สมัครรับการติดต่อสื่อสาร หรือได้ให้ความยินยอมที่จะรับข้อความดังกล่าว

   (ง) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะทำให้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในการสรรหาบุคลากร และในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

   • เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง นักศึกษาฝึกงาน และ/หรือการคัดเลือกเพื่อให้เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษา (แล้วแต่กรณี) และเพื่อการบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ซึ่งรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์ การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา การส่งข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน รับสมัครฝึกงาน รับสมัครทุนการศึกษา ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้สมัคร การพิจารณาอัตรากำลังคนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
   • เพื่อบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือน ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ท่านตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่าน
   • เพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่าน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร การหักภาษี ณ ที่จ่าย การคุ้มครองแรงงาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการกองทุนประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับท่าน
   • เพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดหาอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับท่าน อาทิ ประกันสุขภาพ ค่ารักษาพยาบาล และการกู้ยืมเงินนายจ้าง

   เพื่อเก็บรักษาประวัติการเจ็บป่วยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่าง ๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ

   • การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น
   • การปฏิบัติหน้าที่ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือ
   • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

   (จ) เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง และเพื่อการรักษาความสัมพันธ์ในการทำงานที่ดีระหว่างมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)

   • เพื่อตรวจสอบข้อมูลและคุณสมบัติ และดำเนินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาที่เกี่ยวข้อง
   • เพื่อการซื้อสินค้าหรือบริการจากท่านหรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน รวมถึงการติดต่อท่านเพื่อบริหารจัดการสัญญาระหว่างมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ กับท่านหรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการ ดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับประกัน และเพื่อชำระเงิน หรือเรียกเก็บเงิน ค่าสินค้า ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ให้กับท่าน หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน (หากมี)
   • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ กับท่านหรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน
   • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากร

   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ

   • การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น
   • การปฏิบัติหน้าที่ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือ
   • ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

   (ฉ) เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

   • เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการ การจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การให้บริการ Wi-Fi โดยในส่วนนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพียงเท่าที่จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจ การทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง ตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ
   • เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคาร และเพื่อทำให้มั่นใจว่าอาคารและพื้นที่ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความปลอดภัยและความมั่นคงต่อพนักงานและผู้มาติดต่อมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมทั้งต่อทรัพย์สินและข้อมูลต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่หรือจัดเก็บในอาคาร เพื่อเฝ้าสังเกตและตรวจตราการเข้าออกอาคาร สถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย ห้องที่มีการป้องกัน โครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงปฏิบัติการ และพื้นที่อื่น (รวมเรียกว่า “อาคารและพื้นที่”) ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต และเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น การเข้าออกอาคารและพื้นที่ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม อัคคีภัย หรือการทำร้ายร่างกาย
   • เพื่อการบันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา

   การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

   (ช) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ แจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

   มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้น หรือเมื่อมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้ หรือเมื่อมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่าน โดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้

  2. เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 6.1 ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีผลกระทบทางกฎหมาย หรือมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่าน หรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าวมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่าน หรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
  3. ในกรณีที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้น มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติม เพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าว ท่านควรอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้
 7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
  1. มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้

   (ก) พนักงาน ลูกจ้าง คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้หมายความรวมถึงพนักงาน ลูกจ้าง กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคลากรของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เท่าที่เกี่ยวข้อง และตามจำเป็น (need-to-know basis) เพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   (ข) หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นที่มีหน้าที่กำกับดูแลตามกฎหมาย อาทิ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กรมการปกครอง กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมทรัพย์สินทางปัญญา

   (ค) หน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่น สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด และศาล

   (ง) องค์การสถานสาธารณกุศล อาทิ สถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และมูลนิธิ สมาคมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการกุศลสาธารณะ

   (จ) พันธมิตร ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการ หรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนาปรับปรุง หรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านระบบการชำระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล หรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน

  2. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น จะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้น ในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน
  3. ในกรณีที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่น มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
  4. ในกรณีที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่ามูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทาง องค์กรระหว่างประเทศ หรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ในบางกรณีมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด
 8. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  1. มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ
  2. นอกจากนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด และโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคล
  3. หลังจากระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยอาจไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า
 9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

  เนื่องด้วยลักษณะขององค์กร และการดำเนินงานของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ นั้น มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าวนั้น มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

 10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้ หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 13. (วิธีการติดต่อมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ) ด้านล่าง

  1. สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากท่าน เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้

  2. สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น หรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

  3. สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการดังกล่าว หากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

   (ก) อาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือของบุคคลภายนอก หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมาย หรือ

   (ข) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดแบบตรง

   (ค) ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

   ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผล โปรดระบุว่าท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือระงับ ไม่ให้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

  4. สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านอาจขอให้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้

   (ก) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   (ข) ท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไป

   (ค) ท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 10.3 หรือ

   (ง) เมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

   กรณีที่ระบุไว้ข้างต้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือสถิติตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เพื่อการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ หรือประโยชน์สาธารณะด้านการสาธารณสุข เพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

  5. สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

   ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้

   (ก) มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ

   (ข) กรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตามข้อ 10.4 แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการใช้แทน

   (ค) มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป แต่ท่านมีความจำเป็นและขอให้มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฎิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ

   (ง) มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามข้อ 10.3 (ก) หรือตรวจสอบตามข้อ 10.3 (ค) เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของท่านตามข้อ 10

  6. สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง

   ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

  7. สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม

   ในกรณีที่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ

  8. สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน

   หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ โปรดติดต่อมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 13. (วิธีการติดต่อมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ) ด้านล่าง ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

   มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะใช้พยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยไม่ชักช้า เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อให้เกิดภาระแก่มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น หรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ

 11. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

  มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสม และมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงาน ลูกจ้าง และตัวแทนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลาย หรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

 12. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอก

  การให้บริการของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอก ซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่าน คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่านจะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฏบนการให้บริการของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ตาม ทั้งนี้ ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

 13. วิธีการติดต่อ

  หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้

  • อีเมล : SETFoundation@set.or.th
  • ส่งไปรษณีย์มาที่ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 14. กฎหมายที่ใช้บังคับ

  คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

 15. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

  มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจทำการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตามมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว

ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564