ความเป็นมา

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดยมติคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2549 เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่จะเป็นต้นแบบของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมส่วนรวม อันเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริจาคเงินเป็นทุนทรัพย์ในการจัดตั้ง และได้บริจาคเงินเพื่อสมทบในเงินกองทุนของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นขับเคลื่อนภารกิจ
ที่มีเป้าหมายในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต

มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม แก่หน่วยงานและชุมชนที่มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนการให้ความร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ สนับสนุนโครงการและกิจกรรมด้านการศึกษา โดยไม่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด