โครงการของเรา

ผู้สูงอายุ เป็นผู้ที่ยังสามารถเป็นกำลังสำคัญของครอบครัวได้ สามารถดูแลตัวเอง มีสุขภาพกายและใจที่ดีได้ ด้วยเหตุนี้ มูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงพร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงของสังคมไทยที่ช่วยสร้างสรรค์สังคมผู้สูงอายุที่มีคุณภาพ

ผู้สูงอายุ

มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

โครงการดนตรีพลังบวก “วงปล่อยแก่”

เริ่มต้นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยให้มีสุข ให้มีไฟที่จะลุกขึ้นมาทำสิ่งที่อยากทำอีกครั้ง โดยใช้เสียงเพลงและดนตรีเป็นสื่อในการสร้างสรรค์พัฒนากิจกรรมร่วมกัน วงปล่อยแก่ ที่บ้านคา จังหวัดราชบุรี ถือเป็นโมเดลนำร่องที่มีเป้าหมายในการขยายผลไปยังภูมิภาคต่าง ๆ

โครงการเสริมพลังกลไกดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

ร่วมกันเสริมสร้างกลไกการดูแลผู้สูงอายุ ให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในภาวะวิกฤติ ในเขตพื้นที่ 8 อำเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยอำเภอเมือง อำเภอสะเมิง อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอจอมทอง พื้นที่จังหวัดเชียงรายในอำเภอแม่สรวย และจังหวัดลำปางในอำเภอห้างฉัตร

โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและรายได้สำหรับผู้สูงอายุ

ร่วมสร้างสรรค์สังคมผ่านพลังเยาวชนรุ่นใหม่ โดยการให้นักเรียนจากโรงเรียนมีชัยพัฒนาทำหน้าที่ส่งต่อความรู้ด้านการสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้กับผู้สูงอายุในชุมชน เพราะเชื่อว่าโรงเรียนคือประตูสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นไปยังกลุ่มเปราะบางที่สุดของสังคม คือ ผู้สูงอายุ ปัจจุบันดำเนินการไปแล้วจำนวน 5 หมู่บ้าน รวม 75 ครอบครัว